คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

ยินดีต้อนรับน้องๆ นิสิตใหม่เข้าสู่รั้วทานตะวัน สุข สนุก เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ ด้วยอัตลักษณ์นิสิต “มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม”

16
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตชั้นปีที่1 คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล

เข้าร่วมกิจกรรม “ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ปีการศึกษา 2567”

16
สาระวิทย์


นักวิจัย ม.ทักษิณ และคณะ ค้นพบ “#เห็ดกรวยส้มทักษิณา" เห็ดชนิดใหม่ของโลก ในพื้นที่ ม.ทักษิณ พัทลุง

จากภาพเห็ดกรวยส้มทักษิณา ที่พบในพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ถูกแชร์กันในโซเซียลมีเดียหลายสื่อ ทำให้มีคำถามจากผู้อ่านว่าลักษณะของเห็ดกรวยส้มทักษิณาเป็นอย่างไร เป็นเห็ดชนิดใหม่ได้อย่างไร และกินได้ไหม อาจารย์ ดร.ภูมิน นุตรทัต คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล และคณะทีมวิจัย ได้อธิบายข้อมูลเห็ดชนิดนี้เพื่อเป็นความรู้ด้านการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ

SciACL EP2 ยอยักษ์ x วิทยาศาสตร์

วิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบของยอยักษ์ x วิทยาศาสตร์ ศาสตร์ยุคใหม่


บทความวิจัย


แนะนำบทความวิจัย

A Novel Yeast Genus and Two Novel Species Isolated from Pineapple Leaves in Thailand: Savitreella phatthalungensis gen. nov., sp. nov. and Goffeauzyma siamensis sp. nov. โดย อาจารย์ ดร.ภูมิน นุตรทัต และคณะ

แนะนำบทความวิจัย

Dye removal efficiency of fresh and dry alginate beads incorporating zinc oxide โดย ผศ.ดร.พชร ผลนาค

แนะนำบทความวิจัย

Magnetic Properties and Morphology Copper-Substituted Barium Hexaferrites from Sol-Gel Auto-Combustion Synthesis โดย ผศ.ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ และนายอับดุลมุมีน เลาะมะอะ

แนะนำบทความวิจัย

Effects of Synthesis Conditions and Storage on Silver Nanospheres Chemically Reduced by Mulberry Leaf Extracts โดย ผศ.ดร.พชร ผลนาค

แนะนำบทความวิจัย

Statistical Process Control Applications for Monitoring of Volume Changes of Saltwater Fishery in Satun Province โดย ผศ.ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโม

แนะนำบทความวิจัย

In vitro evaluation of the probiotic potential of Lactobacillus isolated from native swine manure โดย นางสาวจิระประภา ตุยารัมย์ และผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา


Publication Acceptanceอนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์